Kamila Kocańda

radca prawny

Doktor nauk prawnych. Partner w Kancelarii Kocańda Kowalska Marek i Partnerzy. Redaktor działu „Kardiologia i prawo” w czasopiśmie branżowym Folia Cardiologica. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki MEDUNIV Sp. z o.o. utworzonej przez UJK w Kielcach celem łączenia nauki z praktyką w medycynie. Przedstawiciel ustawowy stowarzyszenia Kardiochirurgia świętokrzyska.
[Więcej >>>]

Bartłomiej Marek

radca prawny

Partner w Kancelarii Kocańda Kowalska Marek i Partnerzy. Ekspert z zakresu prawnych aspektów udzielania świadczeń zdrowotnych. Wieloletni współpracownik największych zakładów opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim.
[Więcej >>>]

W czym możemy Ci pomóc?

Wydaje się, że udzielając pacjentowi świadczeń zdrowotnych w obecnym czasie, musimy poinformować go o dodatkowym związanym z tym ryzyku.

Poniżej przedstawiam propozycję formularza świadomej zgody pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego w stanie epidemii.

***

ZGODA PACJENTA NA ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
W STANIE EPIDEMII SARS-COV-2

 

Dane pacjenta:         ……………………………….. (imię i nazwisko) ……………………………….. (dana identyfikująca)

Oddział / poradnia / pracownia / inna komórka organizacyjna: …………………………………………..

Rodzaj świadczenia opieki zdrowotnej: …………………………………………. 

* W przypadku pacjenta małoletniego, zgody udziela przedstawiciel ustawowy / opiekun faktyczny, stosownie do obowiązujących przepisów prawa

** Niniejsza zgoda nie zastępuje standardowej zgody na procedurę medyczną

Oświadczenia pacjenta

Przed udzieleniem świadczenia opieki zdrowotnej przez osobę wykonującą zawód medyczny, udzieliłam/em prawdziwych oraz wyczerpujących odpowiedzi na pytania, które były mi zadawane w przedmiocie:

 1. mojego aktualnego stanu zdrowia,
 2. kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie lub zakażonymi SARS-CoV-2, przebywającymi w kwarantannie, w izolacji, podróży zagranicznej,
 3. wszelkich okoliczności, które według mojej wiedzy mogą mieć znaczenie dla oceny mego stanu epidemiologicznego.

W chwili udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, u osób wykonujących wobec mnie te świadczenia, nie zaobserwowałam/em objawów charakterystycznych dla zakażenia SARS-CoV-2.

Jestem świadoma/y, że niepoinformowanie o zakażeniu SARS-CoV-2 lub istotnych z punktu widzenia epidemiologicznego okolicznościach, o których mowa w ust. 1 lit. a-c, może skutkować odpowiedzialnością karną za narażenie osoby zdrowej na zakażenie oraz za szerzenie zagrożenia epidemiologicznego.

Pouczenie terapeutyczne

Oświadczam, iż zostałam/em pouczona/ny oraz mam świadomość:

 1. aktualnej sytuacji epidemiologicznej – ogłoszonego stanu epidemii SARS-CoV-2 i związanego z tym zagrożenia;
 2. możliwości kontaktu z osobą zakażoną na terenie ……………………..;
 3. że w ………………… obowiązują zarządzenia, standardy, procedury, wytyczne, itp. wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zaleceń właściwych służb – w tym Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia oraz o tym, że na moją prośbę mogą mi zostać one okazane do zapoznania się z ich treścią;
 4. że pomimo stosowania się przez personel do obowiązujących zarządzeń, standardów, procedur, wytycznych, itp. istnieje ryzyko zakażenia lub narażenia na kontakt z osobą zakażoną.

 Treść zgody

Wyrażam zgodę na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej ………………….….

Przed wyrażeniem zgody zostałam/em poinformowana/y o:

 1. ryzyku związanym z potencjalnym zakażeniem SARS-CoV-2, pomimo zastosowania wszelkich dostępnych środków (cz. II – Pouczenie terapeutyczne);
 2. złożyłam/em zgodne z prawdą oświadczenia zawarte w cz. I – Oświadczenia pacjenta.

…………………………………………

(data i podpis)

***

Zastrzeżenia Autorki:

 • Niniejszy wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny.
 • Jest on wyrazem poglądów Autorki na tematy związane z określoną problematyką prawną.
 • Kancelaria Kocańda, Kowalska, Marek i Partnerzy oraz Autorka wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na podstawie przedmiotowych wpisów.

***

Inne koronawirusowe arykuły w blogu:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu:

tel.: +48 882 736 709e-mail: kamilakocanda@kancelariaprawnakkm.pl

Co może Położna?

Leczyć – wykonując samodzielny zawód medyczny.

Pielęgnować – sprawując opiekę nad matką i noworodkiem.

Prowadzić fizjologiczne porody – bo wówczas nie potrzeba lekarza.

Ordynować leki – gdy spełni określone warunki ustawowe.

Położna może położyć nowo narodzone dziecko na piersi jego mamy.

Położna może wiele.

Położna wie, kiedy można 😉

Wszystkiego najlepszego
w Dniu Waszego Święta!

***

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu:

tel.: +48 882 736 709e-mail: kamilakocanda@kancelariaprawnakkm.pl

Lekarze w dobie koronawirusaKomu może zabraknąć personelu?

Czy personel medyczny na tym straci?

Jak w praktyce będzie egzekwowany?

Na te i kilka innych pytań staram się odpowiedzieć w poniższej rozmowie w podcaście Koronawirus i biznes, omawiając załażenia projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Zapraszam do posłuchania:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu:

tel.: +48 882 736 709e-mail: kamilakocanda@kancelariaprawnakkm.pl

Rozterki medyka w dobie pandemii

Kamila Kocańda16 kwietnia 20202 komentarze

Lekarzy brakowało w Polsce nawet w czasach pokoju. Na froncie wojny z SARS-CoV-2 brakuje ich tym bardziej. Personel medyczny nie tylko jest bardziej narażony na zakażenie z uwagi na oczywiste ryzyko wynikające z charakteru jego pracy.

Lekarze w dobie koronawirusa

Lekarze, będąc zawsze narażeni na ryzyko zakażenia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, poddawani byli w takich sytuacjach postępowaniu poekspozycyjnemu, w ramach którego podawano im leki, mające zminimalizować lub wyeliminować ryzyko zakażenia w razie ekspozycji na czynnik biologiczny, jak wirus HIV.

Aktualnie, w sytuacji zakażenia koronawirusem, każdy staje się pacjentem i na określony przez organ sanitarny czas, zostaje wyłączony z systemu w celu przechorowania.

Każdy z nas może chorować bezobjawowo, także medycy

Ryzyko zakażenia jest w ich przypadku o tyle poważniejsze, że wykonując zawód mogą narażać innych, często słabszych, znajdujących się w grupie ryzyka.

Pomimo wszelkich starań, właściwej prewencji i profilaktyce, może im się nie udać uniknąć zakażenia. Mogą także nie mieć wiedzy, że są nosicielami wirusa, choćby wykonywali przesiewowe testy w regularnych odstępach czasu, do czasu otrzymania wyników.

Czy powinni powstrzymać się od udzielania świadczeń zdrowotnych?

Powstrzymanie się od udzielania świadczeń zdrowotnych ze względu na samo potencjalne ryzyko związane z COVID-19 może skutkować szkodą, wynikającą z zaniechania.

Lekarza, który powstrzyma się od udzielenia świadczenia, może nie mieć kto zastąpić. Dotyczyć to może zarówno sytuacji nagłej, gdy żaden inny lekarz nie jest w stanie odwrócić grożącego pacjentowi bezpośrednio ujemnego skutku zdrowotnego, jak i przypadku, gdy z uwagi na niedobory kadrowe w ochronie zdrowia liczba lekarzy określonych specjalności lub posiadających określone umiejętności jest niewystarczająca.

Wydaje się, że pochopne decyzje mogą być przysłowiowym „wylaniem dziecka z kąpielą”. Konieczne będzie powzięcie dostępnych i adekwatnych działań zarówno po stronie samego lekarza, jak też podmiotu leczniczego, w strukturach którego ma on udzielać świadczeń zdrowotnych.

Podjęcie uzasadnionych działań zapobiegawczych musi stanowić rozsądną alternatywę dla zaniechania świadczeń, które może okazać się w rezultacie równie niebezpieczne, co samo narażenie na zakażenie, do którego może dojść także np. w sklepie.

***

Przeczytaj też: Polska ochrona zdrowia w obliczu pandemii

National Cancer Institute

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu:

tel.: +48 882 736 709e-mail: kamilakocanda@kancelariaprawnakkm.pl

Polska ochrona zdrowia w obliczu pandemiiMedycyna naprawcza od zawsze była szerzej omawiana niż zdrowie publiczne. Profilaktyka jest wymagająca dla wszystkich. Wiąże się z dyscypliną, a także systematycznością i zapobiegliwością.

Nadszedł czas, w którym zapobieganie staje się nie tylko obywatelskim, ale także prawnym obowiązkiem.

Kto, wbrew obowiązkowi ustawowemu, nie zgłasza zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej albo ich podejrzenia lub wbrew obowiązkowi nie zgłasza dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, które wywołują zakażenie lub chorobę zakaźną, podlega karze grzywny. Maksymalna wysokość grzywny wynosi 5 tysięcy złotych.

Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą zakaźną, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, w tym, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Bądźmy odpowiedzialni, aby służba zdrowia służyła wyłącznie chorym i potrzebującym, a nie koniecznie także lekkomyślnym lub nonszalanckim.

Zdjęcie: Viktor Forgacs

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu:

tel.: +48 882 736 709e-mail: kamilakocanda@kancelariaprawnakkm.pl